Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
img

Politika manažérskych systémov

Spoločnosť pri výkone svojich činností a riadení činností subdodávateľov prijíma nasledovné záväzky, ktoré bude dôsledne dodržiavať a realizovať.

Predstavenstvo spoločnosti sa zaväzuje:

  • Trvalo poskytovať produkty spoločnosti v súlade s požiadavkami zákazníkov a v zmysle platnej legislatívy.
  • Uplatňovať princíp trvalého zlepšovania v prístupe k systému kvality, systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri ochrane a tvorbe životného prostredia.
  • Práce vykonávať len odborne spôsobilými zamestnancami a subdodávateľmi s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.
  • Zabezpečiť prevenciu znečisťovania životného prostredia minimalizáciou všetkých možných rizík pri výkone svojich činností a činností subdodávateľov podieľajúcich sa na konečnom produkte.
  • V rámci neustáleho zvyšovania ochrany životného prostredia sa zamerať na minimalizáciu odpadov a maximalizáciu recyklácie vzniknutých odpadov.
  • Príslušné orgány štátnej správy, zamestnancov a verejnosť pravidelne informovať o politike manažérskych systémov, úrovni znečisťovania životného prostredia a viesť s nimi otvorený dialóg o týchto systémoch.
  • Zabezpečiť pravidelné hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov na pracoviskách s výskytom škodlivých pracovných faktorov.
  • Venovať pozornosť sústavnému vzdelávaniu zamestnancov, subdodávateľov a rastu povedomia o zavedených manažérskych systémoch.
  • Vedením spoločnosti pravidelne preskúmavať funkčnosť a efektívnosť zavedeného systému manažérstva.